O nas - Liceum "Edukacja" Wrocław

O nas

O liceum Edukacja we Wrocławiu

Organem prowadzącym Liceum Ogólnokształcące „Edukacja” we Wrocławiu jest Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego „Edukacja” sp. z o.o. Patronat nad szkołą sprawuje Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Prezydenta Wrocławia zaświadczenie Nr 27/2018 z dnia 20 września 2018 roku. Liceum zostało wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Urzędu Miejskiego Wrocławia – zaświadczenie Nr 73/2018 z dnia 20 września 2018 roku. Pozytywną decyzję odnośnie spełnienia przez szkołę wymagań określonych w art.7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty wydał Dolnośląski Kurator Oświaty. Szkoła realizuje podstawy programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Podstawy działania placówki:

Liceum na podbudowie: ośmioklasowej szkoły podstawowej oraz trzyletniego gimnazjum

Cykl kształcenia dla absolwentów szkoły podstawowej: cztery lata
Cykl kształcenia dla absolwentów gimnazjum: trzy lata

  • liceum posiada uprawnienia szkoły publicznej na czas nieokreślony,
  • w zależności od ilości chętnych trzeci język do wyboru hiszpański, włoski, francuski lub rosyjski,
  • zajęcia fakultatywne rozszerzające wiedzę z wybranych przedmiotów,
  • indywidualizacja procesu nauczania,
  • fachowa pomoc psychologa i pedagoga,
  • szeroka gama zajęć dodatkowych (m.in. zajęcia sportowe, teatralne).

Instytucje oświatowe, którym podlegamy: