Oferta - Liceum "Edukacja" Wrocław

Oferta

Ważne informacje:

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w klasach pierwszych decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkoła pracuje w systemie jednozmianowym.
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
odbywają się w godzinach od 8:00 – 15:30.

Liceum Ogólnokształcące „Edukacja” jest szkołą nowoczesną i otwartą na najnowsze trendy edukacyjne. Pragniemy wykształcić kreatywną i otwartą na wyzwania współczesnego świata młodzież. Chcemy, aby nasi absolwenci byli mobilni na rynku pracy i aby zdobywali doświadczenie zarówno w kraju, jak i na całym świecie.

Mamy nadzieję wpoić im zasadę uczenia się przez całe życie i zachęcać do zdobycia wszechstronnego wykształcenia. Kształcimy uczniów zarówno o zainteresowaniach humanistycznych, jak i tych uzdolnionych w naukach ścisłych.

Szkoła przyjmuje do I klasy liceum absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej. Rekrutujemy także do pozostałych klas, również do klas pogimnazjalnych.

Ramowe plany nauczania obowiązujące w placówce:

 

W roku szkolnym 2020/2021 zapraszamy Cię do następujących klas:

Klasa matematyczno-informatyczna z językiem angielskim

Przedmioty rozszerzone: informatyka, język angielski, matematyka.

W klasie matematyczno-informatycznej przygotowujemy uczniów do podjęcia dalszej nauki na kierunkach politechnicznych (np.: informatyka, budownictwo, mechanika, elektronika, mechatronika, matematyka, fizyka, energetyka, itp.), ekonomicznych np.: zarządzanie, logistyka, rachunkowość, finanse i bankowość, oraz innych np. geodezja, architektura.

W klasie tej proponujemy:

  • Zastosowanie nowoczesnych metod i narzędzi służących do rozwijania umiejętności analizowania danych, wnioskowania i logicznego myślenia koniecznych do uzyskania wysokich wyników na egzaminie maturalnym ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych.
  • Rozszerzoną podstawę programową z matematyki i zwiększoną liczbę godzin z tego przedmiotu jako gwarancję satysfakcjonującego wyniku egzaminu dojrzałości na poziomie podstawowym oraz na poziomie rozszerzonym.
  • Realizację zajęć z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, co wpłynie na podniesienie umiejętności praktycznych w posługiwaniu się językiem i umożliwi kontynuowanie nauki na kierunkach, na których wymagana jest biegła znajomość języka angielskiego np. na studiach w innych krajach.

Klasa humanistyczna z językiem angielskim

Przedmioty rozszerzone: język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie.

W klasie humanistycznej przygotowujemy uczniów do podjęcia dalszej nauki na kierunkach: prawo, filologia, administracja, politologia, historia, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, socjologia itp.

W klasie tej proponujemy:

  • Zapoznanie ze światem innych narodów, innych kultur i światopoglądów oraz tradycji,
  • Zapoznanie z nowymi trendami kultury współczesnej, w tym literatury, sztuki, teatru, malarstwa,
  • Dyskusje o najistotniejszych problemach współczesnego świata,
  • W celu własnego rozwoju skłonienie uczniów do lektury różnych tekstów kultury.
  • Rozwijanie umiejętności świadomego uczestnictwa w świecie kultury.
  • Kształcenie umiejętności analizy i interpretacji zjawisk społecznych, ekonomicznych i politycznych współczesnego świata.

 

Chcesz do nas dołączyć? A może chcesz jeszcze dowiedzieć się więcej?